OBCHODNÍ PODMÍNKY

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE dle §1811 odst.2 OZ

Společnost Fair Business s.r.o. (dále jen „společnost“ nebo „prodávající“) poskytuje produkty a služby, které slouží ke vzdělávacím a informačním účelům v oblasti obchodní komunikace.

Ve smyslu § 1811 obč. zákoníku vzniká společnosti povinnost před uzavřením smlouvy nebo před tím, než zájemce o produkty a služby učiní závaznou nabídku, sdělit:

 1. Informace o prodávající společnosti, kontaktní údaj,
 2. Označení zboží nebo služby,
 3. Cenu zboží nebo služby včetně všech daní a poplatků,
 4. Způsob platby, způsob dodání nebo plnění, náklady na dodání,
 5. Údaje o právech vznikajících z vadného plnění a podmínky ukončení závazku,
 6. Informace o ochraně osobních údajů.

Veškeré tyto informace, jakož i další ustanovení, jsou uvedeny dále v obchodních podmínkách společnosti. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené společností na vybraný produkt nebo službu:

 

Část 1 
OBECNÁ USTANOVENÍ, INFORMACE O SPOLEČNOSTI

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro prodej produktů a služeb na dálku prostřednictvím prostředků komunikace přes rozhraní webových stránek prodávajícího, kterým je obchodní společnost: Fair Business s.r.o., se sídlem v: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČ: 01765833, zastoupená jednatelkou Alenou Hanušovou. Kontaktní údaj: dotaz@dobradohoda.cz

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 1. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).
 2. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího společnosti a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách: www.dobradohoda.cz (dále jen „webové rozhraní“).

 

 Část 2
REGISTRACE, OZNAČENÍ PRODUKTU, OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující má možnost po registraci do databáze společnosti přes registrační formulář umístěný na webovém rozhraní získat produkty zdarma (test komunikační typologie). Registrací se rozumí uvedení jména a emailové adresy.
 2. Označení produktu (zboží), popis jeho hlavních vlastností a cena jsou uvedeny na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. Prodávající není plátcem DPH, cena je tak konečná. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.
 3. Prodejní formulář obsahuje informace o kupujícím, objednávaném produktu,  zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 4. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vznikne odesláním objednávky, nikoliv až jejím potvrzením. Objednávku podá kupující kliknutím na tlačítko „Odeslat “. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
 5. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a kupující má možnost a v jeho vlastním zájmu je před vlastním odesláním objednávku zkontrolovat, případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 6. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.
 7. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.
 8. Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt/zboží/službu, které si kupující objednal a kupující se zavazuje produkt/zboží/službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat produkt/zboží/službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude kupující informován emailovou zprávou odeslanou na emailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávkovém formuláři.
 9. Vlastnické právo k produktu/zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.
 10. Obdržel-li kupující v rámci obchodní nabídky slevový kód (doručený obchodním dopisem nebo e-mailem), může ho uplatnit v datu jeho platnosti při nákupu na webových stránkách prodávajícího (www.dobradohoda.cz). Uplynutím doby platnosti na slevovém kódu zaniká nárok kupující na slevu. Slevové kódy (pokud není na jejich rubové straně uvedeno jinak) jsou nepřenosné na jinou osobu. 

 

Část 3
CENA, ZPŮSOB ÚHRADY, DODACÍ PODMÍNKY

 1. Cena produktů, zboží a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez PH,  je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. Společnost není plátcem DPH, cena je tedy konečná. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.
 2. U vybraných produktů prodávajícího (tištěná kniha) je kupující společně s cenou povinen zaplatit náklady spojené s jejich balením a dodáním. Cena za balení a dodání je vždy uvedena na prodejním formuláři, je-li prodávajícím účtována.
 3. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy kupujícímu nejprve zálohou fakturu sloužící pro platbu kupní ceny. Po zaplacení prodávající vystaví daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. 
 4. Cenu produktu/zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí kupující bezhotovostně způsobem a na účet zvolený v prodejním formuláři.
 5. Kupující může využít těchto možností plateb: platbu kartou, rychlým online bankovním převodem nebo klasickým bankovním převodem na základě zálohové faktury
 6. Platba je jednorázová. Prodej na splátky není možný.
 7. Kupující je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, aby byl prodávající schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.
 8. Kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení zálohové faktury), není-li uvedeno jinak, závazek kupujícího uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 9. V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky (kupní ceny), kterou je kupující povinen zaplatit, může prodávající požadovat úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny produktu/zboží/služby.
 10. Tištěné knihy společnost dodává a doručuje dle velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty dle aktuálního sazebníku, v co nejkratším termínu, obvykle do 5-14 pracovních dnů od obdržení platby. Místo dodání je stanoveno na základě prodejního formuláře kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v prodejním formuláři.

 

Část 4
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

 1. Odstoupeníod smlouvy ze strany spotřebitele
  • Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.
  • Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je třeba dodržet níže uvedené podmínky:
 • Nejpozději 14. den po převzetí produktu/zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy. Tuto informaci kupující odešle emailem na adresu dotaz@dobradohoda.cz.
 • Informace o odstoupení od smlouvy musí obsahovat tyto náležitosti: jméno a příjmení kupujícího, doručovací adresa a emailová adresa, číslo objednávky, jména produktu a datum nákupu.
 • V předmětu emailu kupující uvede „odstoupení od smlouvy“.
 • Knihy je třeba doručit na vlastní náklady na adresu společnosti Fair Business s.r.o., se sídlem v: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1. Knihy, které bude kupující odesílat v rámci tohoto odstoupení, je třeba vracet v původním obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní a s kopií dokladu o koupi. Vrácené zboží nelze zasílat na dobírku.
 • Peníze za produkt/zboží budou kupujícímu vráceny stejným způsobem, jak byly obdrženy, a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen kupujícímu vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal a potvrdí přijetí opravného daňového dokladu.

 

 1. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu zjistí-li, že kupující porušil smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení považuje:

 • prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 10 dnů po době splatnosti;
 • porušení povinností na ochranu autorského práva ze strany kupujícího.
 1. Práva a povinnosti z vadného plnění
  • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
  • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.
  • Vadné plnění  uplatňuje kupující bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.
  • Pro reklamaci kontaktuje kupující společnost emailem na adrese dotaz@adobradohoda.cz. Při reklamaci musí být přiložen doklad o koupi a popis závady produktu. O způsobu vyřízení reklamace bude kupující informován emailem.
  • Kupující může požadovat bezplatné odstranění vady,  přiměřenou slevu z ceny a  není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
  • Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodne-li se prodávající s kupujícím na delší lhůtě.
  • Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
  • Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

4. Vyloučení odpovědnosti

 • Všechny produkty a služby společnosti slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti komunikace a osobního rozvoje. Informace uvedené ve vzdělávacích produktech společnosti jsou pouze návody a doporučení. Společnost ani autoři produktů nejsou jakkoliv odpovědni za úspěch či neúspěch při aplikaci zakoupených produktů v praxi, za pocity, zdravotní stav či jiné stavy, které může kupující prožívat.
 • Po celou dobu užívání produktu je kupující plně zodpovědný za své jednání, chování a své rozhodování. Úspěch produktu je odvislý od řady dalších faktorů, které společnost ani autoři nemohou ovlivnit (dovednosti, možnosti, znalosti, schopnosti a obětavost, obchodní znalosti, zdravotní stav kupujícího, situace na trhu apod.)
 • Informace uvedené ve vzdělávacích produktech společnosti jsou určeny zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o komunikaci a osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou. 
 • Společnost upozorňuje kupující, že informace obsažené v produktech nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Rovněž nemohou nahradit lékařskou či psychoterapeutickou péči. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice.

 

Část 5
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Prodávající plně respektuje důvěrný charakter dat, která kupující vyplňuje do objednávky a poskytuje společnosti Fair Business s.r.o.
 2. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Jsou užita k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícími, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.
 3. Na požádání kupujícího společnost podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání budou opraveny.
 4. Pokud má kupující otázky týkající se zpracování jeho osobních údajů, může je směřovat na adresu dotaz@dobradohoda.cz, na které je společnost k dispozici i v případě podnětů či stížností. Všichni spolupracovníci společnosti jsou vázáni mlčenlivostí.

 

 

Část 6
ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

 1. Produkty, které společnost prostřednictvím webového rozhraní prodává (testy, komunikační mapa, eBooky, knihy, online vzdělávací a tréninkové programy) včetně jejich obsahu, podléhají právní ochraně dle autorského práva stejně jako produkty poskytované zdarma v rámci registrace. Jakékoliv jejich šíření, kopírování nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno.
 2. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být kupujícímu poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Kupující odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

 

 Část 7
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího.
 2. Stížnosti a připomínky, které se týkají smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím, vyřizuje prodávající, stížnosti může kupující uplatnit na adrese dotaz@dobradohoda.cz.
 3. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude vyřízena jako reklamace. Kupující se se svými stížnostmi mohou obracet také na Českou obchodní inspekci nebo Úřad pro ochranu osobních údajů.
 4. Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.
 5. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 6. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 7. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována společností v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
 8. V případě změny obchodních podmínek, jsou platné ty obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu uplatnění objednávky.
 9. Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 1. 2. 2018.